Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2018

8696 8a2f 500
8682 215f

lunar-amethyst:

I was searching for this picture even I didn’t know its existence

Sponsored post
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
- Dobroć zaczyna się w domu.
- Choroby psychiczne też.
— Libba Bray - Wróżbiarze.
Reposted fromnutt nutt viadefinicjamilosci definicjamilosci
0575 71e7 500
6446 308d
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viadefinicjamilosci definicjamilosci
0329 5d2c
Jeden z najsmutniejszych gifów świata
Reposted fromimradioactive imradioactive viaprzeblyski przeblyski
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz – "Szkoła żon"
3802 6316 500
Reposted frommsofall msofall viaprzeblyski przeblyski
7994 f3bd 500
Reposted fromyanek yanek viaprzeblyski przeblyski
7994 f3bd 500
Reposted fromyanek yanek viaprzeblyski przeblyski

August 20 2017

0400 2036
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viaoutline outline
Dom to jednak ludzie, których się kocha.
— Chyba mam dwa domy.
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaoutline outline


A Vegan Horror Story
1505 9862 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaoutline outline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...